Zaključci sa vanredne Skupštine A/OKFBiH održane 2.2.2020. godine

 

Vanredna Skupština Advokatske/Odvjetničke komore Federacije BiH, održana dana 2.2.2020. godine, donijela je sljedeće:

ZAKLJUČKE

1. Skupština A/OKFBiH nalaže Upravnom odboru A/OKFBiH da traži od Vlade FBiH i Federalnog ministarstva pravde da iz parlamentarne procedure povuku Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o advokaturi FiH iz janura 2020. godine.

2. Podržava se rad komisije A/OKFBiH u radnoj grupi Federalnog ministarstva pravde za izradu Prednacrta zakona o advokaturi FBiH, na način da se istraje na prijedlozima novog Zakona o advokaturi FBiH na koje je saglasnost dalo Vijeće advokatskih komora Evrope (CCBE).
Zahtijeva se da Federalno ministarstvo pravde i Vlada FBiH pokrenu parlamentarnu proceduru u cilju donošenja novog Zakona o advokaturi FBiH.

3. Ukoliko se u toku rada na donošenju novog Zakona o advokaturi FBiH pojave opstrukcije od strane Federalnog ministarstva pravde, ili u slučaju nemogućnosti da se postigne dogovor sa A/OKFBiH u vezi sa bitnim pitanjima, a posebno Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata, ovlašćuje se Upravni odbor A/OKFBiH da preduzme sve aktivnosti i mjere koje štite samostalnost i nezavisnost advokature.

4. Zadužuje se Upravni odbor A/OKFBiH da imenuje komisiju za izradu teksta Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata.

 

A/OKFBiH

Share