Regionalna advokatska komora Tuzla

Regionalna advokatska komora Tuzla ima svojstvo pravnog lica a sjedište je u Tuzli, ulica Valtera Perića broj 10, telefon  + 387 35 274-104.

Regionalna advokatska komora Tuzla, na osnovu člana 15. Zakona o advokaturi FBIH na svojoj konstituirajućoj Skupštini  20.07.2002. godine usvojila je svoj Statut kojim se utvrđuje organizacija i način rada ove komore.
Organi Regionalne advokatske komore Tuzle su: Skupština, Upravni odbor, predsjednik i potpredsjednik, Disciplinski sud i disciplinski tužioc i Nadzorni odbor.
Regionalna advokatska komora predstavlja i zastupa sve advokate sa svoga područja pred kantonalnim i opštinskim tijelima i institucijama.

Predsjednik Regionalne advokatske komore Tuzla je Damir Alić.

Web stranica Regionalne advokatske komore Tuzla: http://raktz.ba/

Share