Regionalna advokatska komora Sarajevo

Regionalna advokatska komora Sarajevo ima svojstvo pravnog lica a sjedište je u Sarajevu, ulica Radićeva 2, tel.: +387 33 553-700; 227-131: fax +387 33 553-701.

Regionalna advokatska komora Sarajevo, na osnovu člana 15. Zakona o advokaturi FBIH na svojoj konstituirajućoj Skupštini 30.07.2002. godine usvojila je svoj Statut kojim se utvrđuje organizacija i način rada ove komore.
Organi Regionalne advokatske komore Sarajevo su : Skupština, Upravni odbor, predsjednik i potpredsjednik, Disciplinski sud i disciplinski tužilac i Nadzorni odbor.
Regionalna advokatska komora predstavlja i zastupa sve advokate sa svoga područja pred kantonalnim i opštinskim tijelima i institucijama.

Predsjednik Regionalne advokatske komore Sarajevo je Armin Mušija.

Web stranica Regionalne advokatske komore Sarajevo: http://www.rak-sa.ba/

Share