Regionalna advokatska komora Zenica

Regionalna advokatska komora Zenica ima svojstvo pravnog lica a sjedište je u Zenici, ulica Kočeva i Kočevska čikma broj 3b, tel. +387 32 443-240: fax. +387 32 443-241.

Regionalna advokatska komora Zenica, na osnovu člana 15. Zakona o advokaturi FBIH na svojoj konstituirajučoj Skupštini 20.07.2002. godine usvojila je svoj Statut kojim se utvrđuje organizacija i način rada ove komore.
Organi Regionalne advokatske komore Zenica su : Skupština, Upravni odbor, predsjednik i potpredsjednik, Disciplinski sud i disciplinski tužioc i Nadzorni odbor.
Regionalna advokatska komora predstavlja i zastupa sve advokate sa svoga područja pred kantonalnim i opštinskim tijelima i institucijama.

Predsjednik Regionalne advokatske komore Zenice je Branka Praljak.

Share