Statut Vijeća Advokatskih komora i Pravnih udruženja Evrope

STATUT

Vijeća Advokatskih komora i Pravnih udruženja Evrope

Kako je usvojen na Plenarnoj sjednici CCBE-a u Budimpešti, 23-24 maja 2008.godine.

I. Naziv

Međunarodna neprofitna organizacija koja se ovdje formira nosiće naziv „Vijeće Advokatskih komora i Pravnih udruženja Evrope“ (CCBE), a na jezicima zemalja članica kako slijedi:

Francuska verzija Statuta će biti mjerodavna.

II. Glavno sjedište

 Galvno sjedište organizacije smješteno je u aveniji Avenue de la Joyeuse Entrée, 1-5. B-1040, Brisel. Stalni Odbor može premjestiti Glavno sjedište u bilo koje vrijeme, na bilo koje drugo mjesto u Briselu. Najava takve odluke mora biti objavljena u časopisu „Moniteur belge“.

III.  Ciljevi

 Vijeće Advokatskih komora i Pravnih udruženja Evrope je međunarodna neprofitna organizacija i njeni ciljevi su :

 • Da zastupa Advokatske komore i pravna udruženja i njihove članove, bilo da su punopravni članovi, pridruženi članovi ili posmatrači, u svim pitanjima od obostranog interesa koja su vezana za obavljanje profesije pravnika, za razvoj prava i pravne prakse koja se odnosi na vladavinu prava i pravičnost administracije, kao i na nezavisni razvoj samog prava, kako na evropskom, tako i na internacionalnom nivou.
 • Da vrši ulogi konsultativnog i posredničkog tijela između svojih članova, bilo da su punopravni članovi, pridruženi članovi ili posmatrači, i između članova institucija Evropske Unije i Evropskog Ekonomskog prostora, u svim prkograničnim pitanjima od obostranog intersa, kako je navedeno pod tačkom 1.
 • Da aktivno nadgleda odbranu vladavine prava, zaštitu temeljnih i ljudskih prava i sloboda, uključujući i pristup pravdi i zaštiti klijenata, i zaštiti demokratskih vrijednosti koje su nerazdvojno povezane sa takvim pravima.

Vijeće Advokatskih komora i Pravnih udruženja Evrope je ovlašteno da preduzme sve korake bilo koje prirode, koji su potrebni da se postignu ovi ciljevi.

 

III. 2.    aktivnosti koje udruženje namjerava poduzeti da bi ostvarilo svoje ciljeve su posebno:

 • Organizovanje rada Predsjedništva, Stalnog Odbora i Plenarnih sjednica,
 • Formiranje Komisija i Radnih grupa sastavljnih od eksperata koji se bave raznim aspektima prakse pravne profesije,
 • Organizovanje promocija i finansiranje konferencija i raznih oblika pravne obuke,
 • Organizacija sastanaka i panela za diskusije,
 • Kontakti i vođenje dijaloga sa evropskim i vanevropskim Advokatskim komorama, kao i sa evropskim i vanevropskim institucijama i sudovima,
 • Formiranja baza podataka, istraživanja i biblioteka,
 • Objavljivanje svih pisanih dokumenata i komunikacije, a posebno članaka, komentara, analiza, pozicionih dokumenata, medijskih objava, statistika, prijedloga za pravne ili regulatorne tekstove,
 • Komunikacija putem radija, televizije, ili kroz bilo koji drugi način komunikacije, uključujući i upravljanje web-stranicama.

IV. Redovno članstvo

 

1. Punopravni članovi

 1. Uslovi i pravila za priznavanje statusa, za isključenje i za podnošenje ostavki

 Osnivači ovog Udruženja, zajedno sa organizacijama koje predstavljaju pravnu struku, koji su prepoznatljivi kao takvi ili su određeni u nacionalne delegacije od strane nadređenih u svakoj zemlji članici Evropske unije ili Evropskog Ekonomskog prostora, ili od strane Švicarske Konfederacije, i koji su primljeni u takvom kapacitetu na Plenarnoj sjednici, po članu VIII b) imaće status punopravnih članova.

Punopravni član može biti isključen na Plenarnoj sjednici, propisno sazvanoj u skladu sa odredbama člana VIII b).

Punopravni član može podnijeti ostavku u bilo koje vrijeme, uz podnošenje pismenog obavještenja Sekretarijatu.

Punopravni član, koji je dao ostavku ili je bio isključen, nema prava na bilo koji dio imovine udruženja, nama pravo na povrat bilo kojeg dijela pretplate (članarine) za tu godinu i mora uplatiti kompletan određeni iznos članarine za godinu u kojoj istupa iz udruženja.

 

2. grupisanje punopravnih članova u nacionalne organizacije

 Punopravni članovi su grupisani u nacionalne delegacije, od kojih svaka može biti sastavljena od maksimalno šest (6) osoba.

Svaka od delegacija će nominovati svog Šefa delegacije, čija će nominacija u pismenoj formi biti dostavljena Generalnom Sekretaru.

Svaka delegacija takođe će odrediti i Oficira za informisanje koji će biti odgovoran za svaku komunikaciju između njegove/njene delegacije i drugih delegacija kao i sa Sekretarijatom.

2. pridruženi članovi

Pridruženi članovi su organizacije koje su predstavnici pravne struke i prepoznatljive su kao takve i određene od strane svake države, članice Vijeća Evrope, koje su u zvaničnim pregovorima u smislu njihovog pristupa u Evropsku Uniju, i koje su kao takve priznate na Plenarnoj sjednici u skladu sa članom VIII b).

Pridruženi članovi mogu prisustvovati sastancima Plenarne sjednice, ali bez prava glasa, i svaku od tih država može predstavljati samo jedna osoba. Oni takođe mogu prisustvovati i sastancima Stalnog Odbora.

Pridruženi član može biti isključen po istim osnovima kao i punopravni član.

Pridruženi član može podnijeti ostavku u bilo koje vrijeme, uz podnošenje pismenog obavještenja Sekretarijatu.

Pridruženi član, koji je dao ostavku ili je bio isključen, nema prava na bilo koji dio imovine udruženja, nama pravo na povrat bilo kojeg dijela pretplate (članarine) za tu godinu i mora uplatiti kompletan određeni iznos članarine za godinu u kojoj istupa iz udruženja.

 

V. Članovi posmatrači.

Članovi posmatrači su organizacije koje su predstavnici pravne struke iz država članica Vijeća Evrope i koje su kao takve priznate na Plenarnoj sjednici u skladu sa članom VIII b).

Članovi posmatrači mogu prisustvovati sastancima Plenarne sjednice, ali bez prava glasa, i svaku od tih država može predstavljati samo jedna osoba. Oni takođe mogu prisustvovati i sastancima Stalnog Odbora.

Član posmatrač može biti isključen po istim osnovima kao i punopravni član ili pridruženi član.

Član posmatrač može podnijeti ostavku u bilo koje vrijeme, uz podnošenje pismenog obavještenja Sekretarijatu.

Član posmatrač, koji je dao ostavku ili je bio isključen, nema prava na bilo koji dio imovine udruženja, nama pravo na povrat bilo kojeg dijela pretplate (članarine) za tu godinu i mora uplatiti kompletan određeni iznos članarine za godinu u kojoj istupa iz udruženja.

Kapacitet člana posmatrača podrazumijeva saglasnost sa ovim Statutom i prihvatanje CCBE-ovog kodeksa ponašanja.

 

    VI. Generalna skupština ili Plenarna sjednica

 a)    Sastav

 Generalna skupština, zvana „Plenarna sjednica“ (Plenarna Sesija), obuhvata punopravne članove koji su na sastanku grupisani u nacionalne delegacije.

b)    Ovlaštenja

 Sve ovlasti potrebne za implementaciju ciljeva udruženja biće dodjeljene Plenarnoj Sesiji.

Sljedeće ovlasti su isključivo pod jurizdikcijom Plenarne Sesije, i ne mogu se delegirati:

 1. odobravanje budžeta i računa
 2. modifikacije Statuta
 3. raspuštanje udruženja
 4. godišnji izbori Predsjednika, Prvog potpredsjednika i Drugog Potpredsjednika
 5. određivanje iznosa članarine za svaku nacionalnu delegaciju i člana posmatrača, na osnovu preporuke Finansijskog Komiteta
 6. prijem i isključenje punopravnih i pridruženih članova i članova posmatrača
 7. usvajanje internih upravljačkih pravila
 8. izbor članova Finansijskog Komiteta

c)   Pravila sastajanja

Plenarna Sesija sastaje se najmanje jednom godišnje i održava sjednicu pod predsjedavanjem  Predsjednika, ili, u njegovom odsustvu Prvog ili Drugog potpredsjednika, u mjestu naznačenom u obavještenju o održavanju sjednice, koje može biti dostavljeno na bilo koji način koji je u skladu sa članom VIII f).

Generalni Sekretar, pridruženi članovi i članovi posmatrači, kao i bilo koje drugo lice pozvano na sjednicu od strane Predsjednika, mogu prisustvovati sjednici, ali ne mogu glasati.

d)   Procedure

 Kvorumi, pravila i uslovi za glasanje, neophodne većine, izvještavanje i sva ostala pravila u vezi sa funkcionisanjem Plenarne sjednice data su niže, u članu VIII.

 

 VII.    Stalni Komitet (Stalni Odbor)

 a)    Sastav

Udruženjem će upravljati Stalni Odbor sastavljen od onoliko članova koliko ima delegacija, a što ne može biti manje od tri, te od Predsjednika i dva Potpredsjenika koji koji imaju pravo da govore, ali ne i da glasaju. Članovi Stalnog Odbora su Šefovi delegacija ili druga lica koja oni/one ovlaste.

Mandat člana Stalnog Odbora istiće kada ga njegova/njena nacionalna delegacija zamijeni.

b)   Ovlasti

Stalni Odbor ima sve ovlasti za rukovođenje i upravljanje osim onih koja su rezervisana za Plenarnu Sesiju. Stalni Odbor može delegirati određene specifične i ograničene ovlasti na jednu ili na više osoba.

c)   Pravila sastajanja

Svi sastanci Stalnog Odbora održavaju se pod predsjedavanjem  Predsjednika, ili, u njegovom odsustvu Prvog ili Drugog potpredsjednika, u mjestu naznačenom u obavještenju, koje može biti dato na bilo koji način.

 Generalni Sekretar i bilo koje lice pozvano od strane Predsjednika, mogu prisustvovati sjednici Stalnog Odbora, ali bez prava da glasaju.

d)   Procedure

 Kvorumi, pravila i uslovi za glasanje, zahtijevane većine, izvještavanje i sva ostala pravila u vezi sa funkcionisanjem Stalnog Odbora, data su niže, u članu VIII.

VIII.   Proceduralna pravila

 a)    Vrednovanje

svaka od delegacija ima određen broj nedjeljivh glasova, raspoređenih kako slijedi:

Austrija – 6 glasova
Belgija – 7 glasova
Bugarska – 6 glasova
Kipar – 3 glasa
Češka Republika – 7 glasova
Danska – 6 glasova
Estonija – 3 glasa
Finska – 5 glasova
Francuska – 18 glasova
Njemačka – 18 glasova
Grčka – 7 glasova
Mađarska – 7 glasova
Island – 3 glasa
Irska – 6 glasova
Italija – 18 glasova
Latvija – 3 glasa
Lihtenštajn – 2 glasa
Litvanija – 4 glasa
Luksemburg – 5 glasova
Malta – 3 glasa
Norveška – 6 glasova
Poljska – 12 glasova
Portugal – 7 glasova
Rumunija – 10 glasova
Slovačka Republika – 5 glasova
Slovenija – 3 glasa
Španija – 18 glasova
Švedska – 6 glasova
Švicarska – 6 glasova
Holandija – 7 glasova
Ujedinjeno Kraljevstvo – 18 glasova

Svaka nova punopravna članica dobiće broj glasova na bazi brojeva određenih u članu 26. Statuta Vijeća Evrope.

Broj glasova svake delegacije broji Šef te delegacije ili njegov propisno imenovani zamjenik.

b)   Pravila glasanja u odnosu na prirodu pitanja 

Sljedeće odluke se donose putem dvostruko kvalifikovane većine, kako se ovdje definiše, bilo od strane Plenarne sjednice ili od strane Stalnog Odbora, u skladu sa njihovim respektivnim ovlastima:  odluke vezane za profesionalnu politiku, suspenziju glasova delegacija, modifikaciju Statuta, prijem ili isključenje članova, raspuštanje CCBE-a, izbor Predsjednika, portredsjednika i predsjedavajućeg Finansijskog Komiteta, usvajanje budžeta, određivanje iznosa članarine za svaku od delegacija i za pridružene članove i članove posmatrače, odobravanje računa na osnovu preporuka Finansijskog Komiteta, kao i sve ostale odluke koje nisu u vezi sa vođenjem dnevnih administrativnih poslova.

Ako za izbor Predsjednika, Potpredsjednika ili Predsjedavajućeg Finansijskog Komiteta ima više od dva kandidata, i ako nijedan od njih u prvom krugu glasanja ne dobije dvostruko kvalifikovanu većinu glasova, onda se ide u drugi krug glasanja između dva kandidata koji su u prvom krugu osvojili najveći broj glasova. Kandidat koji u drugom krugu osvoji prostu većinu glasova je izabran. Nakon svakog kruga glasanja, broj glasova koji svaki od kandidata osvoji objavljuje se Plenarnoj Sesiji, a rezultati oba kruga glasanja se precizno evidentiraju.

Ako dva kandidata dobiju isti broj glasova, prednost će imati onaj kandidat za kojeg je glasao veći broj delegacija.

Sve druge odluke uključujući one koje se odnose na svakodnevne administrativne poslove i na imenovanje Generalnog Sekretara, donose se način da za njih glasa prosta većina članova.

Dvostruko kvalifikovana većina  znači kumulativno:

 • broj važećih glasova jednak je ili veći od 2/3 ukupno prebrojanih glasova, i
 • odobrenje od najmanje 2/3 delegacija čiji su glasovi bili važeći

Prosta većina znači veći broj glasova od polovine ukupnog broja prebojanih glasova.

Broj važećih glasova izračunava se tako što se od ukupnog broja glasača oduzima zbir svih praznih i nevažećih glasačkih listića, kao i broj svih članova uzdržanih od glasanja.

c)    Kvorum

 Stalni Odbor donosiće važeće odluke samo ako je najmanje polovina delegacija koje glasaju prisutna ili zastupljena.

Plenarna Sesija djelovaće validno samo ako su dvije trećine delegacija koje glasaju, predstavljene sa najmanje dvije trećine njihovih glasova, prisutne ili zastupljene na skupštini. U slučaju da na Plenarnoj sjednici nema navedenog kvoruma od dvije trećine delegacija predstavljenih sa najmanje po dvije trećine njihovih glasova, održaće se nova Plenarna sjednica u novom terminu, a tada će njene odluke biti punovažne bez obzira i na broj prisutnih ili zastupljenih delegacija i/ili na broj glasova prisutnih ili predstavljenih.

d)   Pravila predstavljanja (zastupanja)

 Delegaciju na Plenarnoj sjednici može predstavljati i druga delegacija, uz pisano ovlaštenje o zastupanju koje se predaje Generalnom Sekretaru.

Delegacija ne može imati više od jednog ovlaštenja.

e)    Suspenzija glasova

Na početku svake od Plenarnih sjednica ili sastanaka Stalnog Odbora, dalegacije ili članovi Stalnog Odbora mogu odlučiti da suspenduju glasove bilo koje od delegacija koja nije izvršila uplatu članarine za tekuću ili za prethodne godine.

f)    Obavještavanje 

Obavještenja o održavanju Planarne sjednice ili sastanka Stalnog Odbora, treba biti poslano ne kasnije od 15 dana prije sastanka i treba da sadrži dnevni red. Vanredna Planarna sjednica ili sastanak Stalnog Odbora, mogu uvijek biti sazvani prema diskrecionom pravu Predsjednika, ili po zahtjevu najmanje pet delegacija, u skladu sa istom procedurom pozivanja.

g)    Dnevni red 

Nijedna odluka o pitanjima koja nisu na dnevnom redu ne može biti donesena. Dnevni red postavlja Predsjednik. Bilo koja od delegacija može zahtjevati da se neko pitanje uvrsti u dnevni red sljedećeg sastanka pod uslovom da takav zahtjev podnesu najmanje deset (10) dana prije tog sastanka. Ako taj rok nije ispoštovan, ukljućenje bilo kojeg pitanja na dnevni red moguće je samo uz jednoglasno odobrenje svih delegacija ili članova Stalnog Odbora koji su prisutni ili zastupljeni na sastanku.

h)    Zaštita manjine 

u slučaju kada je neka odluka donesena dvostruko kvalifikovanom većinom, predmet eksternog objavljivanja ili komunikacije (uključujući i prema Advokatskim komorama i Pravnim udruženjima Evropske Unije uvećane za zemlje Evropskog Ekonomskog prostora),  svaka preglasana delegacija može zahtijevati da njeno drugačije mišljenje ili razložno uzdržavanje od glasanja, bude objavljeno ili izrečeno u isto vrijeme i na isti način kao i sama odluka.

 

i)    Bilježenje odluka 

Svaka odluka, bilo da je donesena na Plenarnoj sjednici ili na sastanku Stalnog Odbora, biće saopštena svakoj delegaciji, i zabilježena u registre koji se čuvaju kod Generalnog Sekretara koji će ih, u konsultativne svrhe, staviti na raspolaganje članovima, u Glavnom sjedištu udruženja.

  

IX. Predsjedništvo.

 

a)     Sastav 

Predsjednik se bira na period od jedne godine, počevši od prvog januara. Plenarna Sesija izabraće Predsjednika između potpredsjednika. Ako nijedan potpredsjednik nije dostupan za izbor, Predsjednik će biti izabran iz reda članova delegacija.

U isto vrijeme, Plenarna Sesija izabraće i dva potpredsjenika koji će se voditi kao Prvi potpredsjednik i Drugi potpredsjenik.

Prvi potpredsjednik bira se između Drugog potpredsjednika i članova delegacija.

Drugi potpredsjednik bira se između članova delegacija.

 Za vrijeme dok obavljaju funkcije Predsjednika ili potpredsjednika, te osobe neće biti članovi svojih nacionalnih delegacija.

Ukoliko pozicija Predsjednika bude upražnjena iz bilo kojeg razloga, Prvi potpredsjednik će preuzeti ulogu vršioca dužnosti Predsjednika, i ostaće na raspolaganju za izbor Predsjednika i za sljedeću godinu.

b)     Ovlasti 

Predsjednik ili, u njegovom/njenom odsustvu, Prvi ili Drugi potpredsjednik, rukovodi udruženjem, predsjedava njegovim sastancima i predstavlja ga u poslovima prema trećim licima. Potpredsjednik će obavljati bilo koju dužnost koju mu odredi Udruženje ili Predsjednik. Predsjednik može oformiti toliko radnih grupa i komisija koliko on smatra potrebnim.

 

X: Generalni Sekretar

 

a)     Nominovanje Generalnog Sekretara 

Generalnog Sekretara imenuje Stalni Odnor. Njemu ili njoj se plaća onolika naknada koliku može odobriti Stalni Odbor na osnovu preporuke Finansijskog Komiteta.

b)     Ovlasti

Generalni Sekretar preduzima sve radnje dnevnog upravljanja Udruženjem pod supervizijom Predsjednika i potpredsednika. On takođe predstavlja Vijeće Advokatskih komora i Pravnih udruženja Evrope, pred evropskim i internacionalnim institucijama.  

 

XI. Finansije.

a)     Pretplata (članarina) 

Sve članice CCBE-a plaćaju pretplatu (članarinu) u iznosu koji se na godišnjem nivou utvrđuje od strane Plenarne Sesije, uzimajući u obzir preporuke Finansijskog Komiteta.

Procentualno se iznos članarine svake od država članica, slaže se procentualnim brojem glasova dodijeljenim toj članici.

Izuzetke od ovog pravila može napraviti svojom odlukom Plenarna Sesija, uzimajući u obzir sljedeće:

 • broj pravnika ovlaštenih za rad u svakoj državi članici
 • GNP (godišnji bruto društveni proizvod)  svake države članice
 • broj stanovnika svake države članice

Iznos članarine za svaku delegaciju određen za bilo koju godinu ostaje isti sve dok Generalna Skupština ne odobri novi budžet ili promjeni visinu iznosa članarine.

b)     Budžeti i godišnji računi

Finansijska godina počinje 1.januara i završava 31. decembra svake godine.

Na osnovu preporuka Finansijskog Komiteta, Plenarna Sesija (Generalna skupština) usvaja godišnji budžet, odobrava račune od prethodne godine i od njih oslobađa direktore.

c)     Finansijski Komitet

Postojaće Finansijski komitet čije će funkcije biti savjetodavne i nadzorne.

Sastojaće se od najmanje tri  (3) člana od kojih će jedan biti predsjedavajući i biće izabran od strane Plenarne Sesije na period od dvije godine, koji može biti i ponovljen, u skladu sa istim pravilima koja se primjenjuju i na Predsjednika i potpredsjednike.

To će osigurati da se ispravno vode računi, i da se svake godine prihodi, troškovi i bilansi stanja i uspjeha, verifikuju na prvoj Plenarnoj sjednici nakon zaključivanja računa.

XII.   Predstavljanje Udruženja 

Sve obavezujuće odluke Udruženja (osim u slučaju specijalnih ovlaštenja) biće potpisane od strane Predsjednika ili Prvog ili Drugog potpredsjednika, a one koje se tiču dnevne administracije Udruženja biće potpisane od strane Generalnog sekretara, i oni neće imati obavezu da pokazuju ovlaštenje da to čine.

Svi procesi u koje je uključeno Udruženje, bilo kao tužilac ili tuženi, biće vođeni od strane Stalnog Odbora koji će predstavljati Predsjednik ili Prvi ili Drugi potpredsjednik.

XIII.   Unutrašnje rukovođenje 

Plenarna Sesija može usvojiti pravila kojima će se olakšati realizacija odredbi ovog Statuta.

 XIV.   Amandmani na Statut, raspuštanje i likvidacija 

Plenarna Sesija može pravosnažno usvojiti amandmane na Statut Udruženja samo ako su dvije trećine delegacija čiji glasovi nisu suspendovani, predstavljene sa najmanje dvije trećine njihovih glasova, prisutne ili zastupljene na skupštini. Pa ipak, u slučaju da na Plenarnoj sjednici nema dvije trećine delegacija predstavljenih sa najmanje po dvije trećine njihovih glasova, održaće se nova Plenarna sjednica u novom terminu, a tada će njene odluke biti punovažne bez obzira na broj delegacija ili na broj glasova prisutnih ili predstavljenih.

Ista se pravila primjenjuju i u slučaju raspuštanja Udruženja. Nakon što se izmire svi dugovi Udruženja, njegova će imovina biti prenesena na drugo udruženje koje će je iskoristiti u cilju postizanja ciljeva što je moguće bližih i sličnijih ciljevima CCBE-a.

Svaka odluka o raspuštanju ili likvidaciji Udruženja mora biti donesena na Plenarnoj sjednici. Kada član napusti Udruženje, taj član nema nikakva prava u odnosu na imovinu Udruženja.

XV. Rješavanje sporova

U slučaju spora u državi predstavljenoj u Vijeću Advokatskih komora i Pravnih udruženja Evrope, koji utiče na status nacionalne delegacije ili člana posmatrača, Predsjednik, ili, u njegovoj spriječenosti da to učini, Stalni Odbor, može imenovati medijatora čija će uloga biti da posreduje između stranaka u sporu.

Vijeće Advokatskih komora i Pravnih udruženja Evrope može ponuditi svoje resurse da posreduje u slučaju konflikta između organizacija članica CCBE, vezanog za deontološka pravila.

Vijeće Advokatskih komora i Pravnih udruženja Evrope može i arbitrirati na istim osnovama kada se zainteresovane strane slažu sa tim, a vezano za poteškoće koje izrastaju na prekograničnoj pravnoj praksi.

XVI.    Opšte odredbe

Pitanja koja nisu obuhvaćena ovim Statutom, tretiraće se statutarnim odredbama zakona od 27.juna 1921. godine koji se odnosi na neprofitna udruženja i na međunarodne neprofitne organizacije i fondacije.

Share