Saopćenje za javnost

OBAVLJANJE ADVOKATSKE DJELATNOSTI UGROŽENO

Poštujući princip vladavine prava, svjesni obaveze javnog tužitelja da postupa po principu legaliteta krivičnog gonjenja na način da preduzme krivično gonjenje ako postoje dokazi da je počinjeno krivično djelo, želimo istaći da je poštovanje profesionalne djelatnosti advokata suštinski uslov za vladavinu prava i demokratiju u društvu.

Jedan od osnovnih principa UN-a o ulozi advokata propisuje da advokati u svakom trenutku moraju održavati čast i dostojanstvo svoje profesije kao suštinski posrednik u provođenju pravde.

Međutim, postavlja se pitanje kako da advokat obavlja svoju profesionalnu obavezu časno i dostojanstveno ako, primjera radi, Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini zahtijeva razrješenje branioca, advokata Đorđa Vasića iz Bijeljine, kako bi on bio saslušan u svojstvu  svjedoka u predmetu u kome postupa kao branilac.

Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini je jasno izrazilo svoj stav u konkretnom predmetu da osuđuje ovakav način postupanja sa braniocima. Međutim, zanemarujući izraženi stav, Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini je zatražilo od suda da razriješi branioca da bi isti bio saslušan u svojstvu svjedoka u istom tom predmetu.

Da li se radi o zlouporebi prava  u cilju pribavljanja dokaza?

Da li na ovaj način javni tužitelj sebi određuje suprotnu stranu, na način da isključi iskusnije advokate kako bi mogli klijenta zastupati manje iskusni advokati?

Bit advokatske profesije jeste lojalnost prema stranci – stranka advokatu povjerava najintimnije lične detalje. Bez sigurnosti u povjerljivost ne može biti ni povjerenja.  Čuvanje  povjerljivosti nije samo dužnost advokata nego i osnovno pravo njegove stranke.

Pokušaj bilo kakve kontrole advokatske profesije od strane države ukazuje na kršenje osnovnih principa vladavine prava, kao što je prezumpcija nevinosti, pravo na pravičan postupak i pravo na odbranu.

Advokatska/Odvjetnička komora Federacije Bosne i Hercegovine podržava kolege iz Advokatske komore Republike Srpske i ovim putem ukazuje da pravosudne institucije moraju postupati na način da ne ugroze nezavisnost advokature kao samostalne djelatnosti, moraju osigurati pravo na odbranu osumnjičenih/optuženih lica koje je garantovano odredbama člana 6. stav 3. tačka c) Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, pravo na rad branioca koje je garantovano Univerzalnom deklaracijom o  ljudskim pravima i odredbom člana 39. Ustava Republike Srpske, kao i poštovanje odredbe Povelje osnovnih principa evropske pravne profesije koja propisuje da su nezavisnost advokature i povjerenje u advokata osnovni principi u advokaturi.

 

 

Advokatska/Odvjetnička komora FBiH

Share