Obavijesti arrow Korisni Dokumenti arrow Nacrt pozicije CCBE o pravnom osnovu za fundamentalno pravo na zaštitu li nih podataka
Trenutno Online:
Trenutno imamo 40 posjetioca online
Nacrt pozicije CCBE o pravnom osnovu za fundamentalno pravo na zaštitu li nih podataka Printaj E-mail
Vijeće advokatskih i pravnih udruženja Europe (CCBE) predstavlja oko 1 milion europskih advokata kroz svoje članove, advokatske komore i pravna udruženja u 31 državi članici i 11 pridruženih država članica i država-članica posmatrača. CCBE redovno daje odgovore, u ime svojih članova, o politikama koje imaju uticaja na građane Europe i advokate. U ovom podnesku, CCBE odgovara na zahtjev Europske komisije za davanje mišljenja o novim izazovima u vezi sa zaštitom ličnih podataka da bi se održao efikasan i sveobuhvatan pravni okvir za zaštitu ličnih podataka unutar EU.
 

Pravna profesija podržava i duboko poštuje fundamentalno pravo na zaštitu ličnih podataka, uključujući i pravo na poštivanje privatnosti i pravo na povjerljivost komunikacija. CCBE je svjestan svoje vlastite odgovornosti u ovoj oblasti i objavio je preporuke svom članstvu u vezi sa najboljim praksama u zaštiti podataka kada se koristi internet i elektronska komunikacija (molimo pogledajte smjernice na http://www.ccbe.org/fileadmin/user_upload/NTCdocument/EN_CCBE_Guidance_ele1_1231836053.pdf).
 
CCBE je duboko zabrinut u vezi sa pravnim inicijativama koje bi dovele u pitanje fundamentalno pitanje zaštite ličnih podataka. Preciznije, mi smo zabrinuti za sve veći broj inicijativa koje se pokreću na nivou Europe koje, pod plaštom borbe protiv terorizma, predstavljaju ozbiljno kršenje fundamentalnih sloboda i prava.
 
Već smo izrazili svoje protivljenje okvirnoj odluci Vijeća o zadržavanju prometa podacima i lokalizaciji podataka. Ova okvirna odluka dovodi u pitanje pravo na poštivanje privatnosti i povjerljivosti komunikacija. Davanjem pristupa informacijama kao što su ime, datum, mjesto, učestalost i trajanje komunikacije, bez obzira na format, ovaj nacrt odluke krši povjerljivost odnosa advokat-klijent kao i profesionalne tajne generalno, kao i praktikovanje prava na odbranu.
 
Dvije stvari koje posebno zabrinjavaju CCBE su: (1) da profesionalna tajnost nije zagarantovana kada vlade imaju eventualni pristup zadržanim podacima; i (2) da se ne zahtijeva prethodno sudsko ovlaštenje prije nego vlada dobije pristup podacima.
 
Kao podrška stavu CCBE o profesionalnoj tajnosti, Europski parlament je usvojio zakonodavnu rezoluciju u isto vrijeme kada je usvojio i direktivu o zadržavanju podataka. Relevantni dio ove rezolucije od 14. decembra 2005. godine (P6_TA (2005)0512, A6-0365/2005) je naglasio potrebu da se čuva profesionalna tajnost: Europski parlament (…) 4. Smatra da države članice imaju pravo da primjenjuju svoje državne ustavne principe i posebno smatra da će se profesionalna tajnost poštivati u primjeni trenutne direktive.
 
Europski sud pravde je također izričito naveo u svojoj odluci u slučaju AM&S (slučaj C-155/79): “da povjerljivost služi zahtjevima, čija je važnost prepoznata u svim državama članicama, da bilo koja osoba mora biti u mogućnosti, bez ograničenja, da konsultuje advokata čija profesija uključuje davanje nezavisnog pravnog savjeta svima onima kojima je potreban”. Dodaje se da “je princip zaštite od otkrivanja koji je dat za pismenu komunikaciju između advokata i klijenta u suštini zasnovan na prepoznavanju stvarne prirode pravne profesije ukoliko to doprinosi održavanju vladavine zakona i poštivanju prava odbrane”. Dužnost advokata da poštuje “striktnu profesionalnu tajnost” je ponovno potvrđena odlukom suda u slučaju Wouters (Slučaj C-309/99) kao opšte prihvaćeni princip u svim Državama članicama i “neophodno pravilo da se osigura pravilno praktikovanje pravne profesije” koje advokatske komore pokušavaju da ispoštuju.
 
U pogledu novih tehnologija, CCBE izražava dobrodošlicu inicijativi Država članica i Europske komisije za uspostavu projekta “e-Justice”. Međutim, dok je efikasnost pravde od najveće važnosti, ljudska prava bi uvijek trebala ići ruku-pod-ruku sa svakim novim kretanjem prema većoj efikasnosti. Prema tome, CCBE ima određene brige u vezi sa, na primjer, međusobnim povezivanjem baza podataka o kriminalcima kroz portal e-Justice. U vezi sa pitanjima zaštite podataka, CCBA postavlja sljedeća pitanja u vezi sa ovim posebnim prijedlogom za međusobno povezivanje:

-    Ko bi imao pristup bazi podataka?;

-    U koje svrhe se mogu koristiti informacije iz baze podataka?;

-    Tačnost, pristup, korištenje i razumijevanje čuvanih informacija se moraju pojasniti. Kako se mogu ispraviti bilo kakve greške ili nesporazumi, i kako se neko može žaliti u vezi sa pogrešnim informacijama u bazi podataka o krivičnim registrima?

-    Također postoji pitanje odlaganja stavljanja informacija u bazu podataka kao i uklanjanja informacija za koje su usvojene žalbe.

CCBE prema tome traži od europskih institucija da još jednom uzmu u obzir sljedeće smjernice kada oblikuju pravni okvir Europe o fundamentalnom pravu na zaštitu ličnih podataka:
1.    da se osigura da je profesionalna tajnost advokata zagarantovana u kontekstu zaštite podataka kada zadržanim podacima i podacima o komunikacijama pristupaju vlade i druga kompetentna tijela;
2.    da se osigura da je pristup zadržani podacima dat u skladu sa zakonodavstvom samo uz prethodno sudsko odobrenje;
3.    da se osigura da, jednom kada vlada ili tijelo za provedbu zakona imaju pristup podacima, ti podaci se trebaju koristiti i čuvati samo toliko dugo koliko je to potrebno u svrhu za koju su podaci originalno dati kao zaštićeni u skladu sa Članom 6 Direktive 95/46/EC i člana 6 paragrafa 1 Direktive 2002/58/EC;
4.    da se osigura da su zaštitne mjere na visokom nivou koje čuvaju princip poštivanja privatnosti i povjerljivosti komunikacija, koje su zaštićene u skladu sa Članovima 7 i 8 Povelje o fundamentalnim pravima Europske unije i Članom 8 Europske konvencije o ljudskim pravima, ubačene u zakonodavstvo.

Konačno, CCBE bi željela da izrazi svoju volju da pruži dodatne ulazne informacije i stručna mišljenja u budućim konsultacijama ili prijedlozima Europske komisije u ovoj oblasti.

Posljednji update ( Utorak, 02 Februar 2010 )
< Prev   Next >