Regionalna advokatska komora Mostar

Regionalna advokatska komora Mostar ima svojstvo pravnog lica a sjedište je u Mostaru, ulica Kralja Zvonimira 17/I, telefon / fax  + 387 036 324-664.
Regionalna advokatska komora Mostar, na osnovu člana 15. Zakona o advokaturi FBIH na svojoj konstituirajučoj Skupštini  11.07.2002. godine usvojila je svoj Statut kojim se utvrđuje organizacija i način rada ove komore.
Organi Regionalne advokatske komore Mostara su : Skupština, Upravni odbor, predsjednik i potpredsjednik,Disciplinski sud i disciplinski tužioc i Nadzorni odbor.
Regionalna advokatska komora predstavlja i zastupa sve advokate sa svoga područja pred kantonalnim i opštinskim tijelima i institucijama.

Predsjednik Regionalne advokatske komore Mostar je Fahira Rizvanbegović.

Share