Izmjene i dopune Statuta – NOVO

Na osnovu člana 12. stav 4. i člana 13. stav 6. Zakona o advokaturi FBiH („Službene novine FBiH“, br. 40/02, 29/03, 18/05 i 68/05), Skupština Advokatske komore FBiH, je dana 14.04.2018. godine usvojila sljedeću:

ODLUKU O
IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA
ADVOKATSKE KOMORE FEDERACIJE BIH

I

Član 78. Statuta se mijenja i glasi:

„U alineji 12. stava (1) iza riječi „odgovornosti“ brišu se riječi „kao i neprijavljivanje“.
Alineje 13. i 14. stava (1) brišu se.
Dodaju se nove alineje 13. i 14. stava (1) koje glase:
• „neizvršavanje odluka organa upravljanja regionalne advokatske komore i Federalne advokatske komore i
• izbjegavanje primanja pismena regionalne advokatske komore i Federalne advokatske komore u sjedištu advokatske kancelarije“

II

Izmjene i dopune Statuta AKFBiH stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama FBiH“

 

Broj: 346/18                                                                                                                                      Predsjedavajući Skupštine
14.aprila 2018. godine                                                                                                                     Advokatske komore FBiH
Sarajevo                                                                                                                                             Nedžad Babić, s.r.

Share