O Advokatskoj komori

Advokatura u Bosni i Hercegovini ima tradiciju dužu od 120 godina –  prvi pisani Zakon o advokaturi  donijela je Austro-ugarska 1883 godine / Advokaten ordnung /. Ovaj datum danas se slavi kao početak samostalne i neovisne advokature u BIH. „Advokatskim  redom“ kako se nazivao zakon,  utemeljen je jedinstven sistem i sloboda bavljenja advokaturom. Advokati su dio pravosuđa, a vlasti nisu mogle odbiti  molbu podnositelja, ako je ispunjavao uslove za bavljenje advokaturom.

Drugi Zakon o advokaturi  je donesen 1909 godine i njime su osnovane advokatske komore u Sarajevu, Ljubljani, Splitu i Dubrovniku.Ovim Zakonom je advokatura institucionalizovana – dobila je Advokatsku komoru, svoje organe a vodio se i Imenik advokata, i ako i dalje advokate imenuje upravna vlast.

1929 godine donešen je novi Zakon o advokatima kojim se izjednačuje položaj advokata u Kraljevini Jugoslaviji. Iste godine Ministar pravde donosi Uredbu kojom se osnivaju Advokatske komore u : Beogradu, Podgorici, Skoplju i Zagrebu a komore u Sarajevu, Novom Sadu, Ljubljani i Splitu su nastavile sa radom.Ovaj Zakon urađen je po tadašnjim evropskim standardima, pa je advokat imao slobodu govora i potpuni imunitet.

Tada je prvi put ženama dozvoljeno da se bave advokaturom – dakle svaka osoba koja ispunjava zakonske uslove imala je pravo biti upisana u Imenik advokata, bez odobrenja državnih vlasti.

U periodu komunističkog režima krajem 1946 godine donesen je novi Zakon o advokaturi, kojim su  Advokatske komore  stavljene pod nadzor Ministarstva pravde. 1957 godine donosi se novi Zakon o advokaturi i advokatura je postavljena kao javna služba sa pravom da, pored zastupanja građana, zastupa radne organizacije i ustanove.
Prvi Zakon o advokaturi Bosne i Hercegovine je donesen 1971 godine a 1974 godine se pokreće časopis „Advokatura“.