Javni oglas za prijem pripravnika

Advokatska/Odvjetnička komora Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje

JAVNI OGLAS

za prijem pripravnika

 

Raspisuje se javni oglas (konkurs) za prijem diplomiranog pravnika – pripravnika, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, sa probnim radom u trajanju od 6 mjeseci.

I               USLOVI ZA RADNO MJESTO

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa i to:  visoka stručna sprema – VII stepen Pravnog fakulteta ili prvi ciklus Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje s 240 ECTS bodova, aktivno znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru.

II             POTREBNI DOKUMENTI

Kandidati su dužni uz pisanu prijavu i biografiju sa kontakt podacima, dostaviti ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja o završenom obrazovanju.

Kandidat koji bude primljen na radno mjesto, prije zasnivanja radnog odnosa biće dužan dostaviti uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, uvjerenje o nekažnjavanju i ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti.

III            NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE

Prijava na oglas sa traženom dokumentacijom dostavlja se na adresu Advokatske/Odvjetničke komore Federacije BiH, Obala Kulina bana 6, 71000 Sarajevo, sa naznakom „prijava na javni oglas – pripravnik“.

Dostavljena dokumentacija se neće vraćati.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Share