Saopćenje za javnost povodom povlačenja prijedloga zakona sa amandmanima iz parlamentarne procedure

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine je aktom Vlade od 17.09.2020. godine Predstavničkom domu Parlamenta FBiH dostavio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima. Istim aktom premijer je povukao iz parlamentarne procedure Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima koje je Predstavnički dom u hitnom postupku na svojoj sedmoj redovnoj sjednici održanoj 29.10.2019. godine usvojio sa četiri amandmana koja je Vlada FBIH prihvatila, pa su sastavni dio prijedloga tog Zakona.

Advokatska/Odvjetnička komora FBiH kao pravno zainteresirana strana ukazuje da ni Vlada FBiH, niti premijer nemaju ustavno-pravnog osnova za povlačenje već usvojenog Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o notarima, niti bilo kojeg drugog zakona.

Presudom Ustavnog suda Federacije BiH od 20.04.2016. godine, utvrđeno je da nisu u skladu sa Ustavom FBiH:

– Odredbe člana 6. stav 1. i 2., člana 27. i 73. Zakona o notarima, kojim je propisana mogućnost, odnosno nemogućnost polaganja notarskog ispita, broj i sjedište notara u Federaciji BiH i izrada pravnih poslova u formi notarski obrađene isprave.

Ovom presudom Ustavni sud FBiH utvrdio je da je notarska služba favorizirana, da je tim zakonom izvršena diskriminacija u odnosu na druge profesije i da su narušeni principi konkurencije u odnosu na druge pravne profesije, te s tim u vezi ukazao da poslovi notara iz člana 73. Zakona o notarima, za čiju je validnost bila propisana notarski obrađena isprava, nisu u skladu sa Ustavom FBiH (ugovori o kupoprodaju, hipotekarni ugovori, ugovori o raspodjeli imovine za života, ugovori o fizičkoj diobi, ugovori o poklonu, ugovor o doživotnom izdržavanju, bračni ugovor, izrada akata za upis pravnih lica u registar poslovnih lica kod nadležnog suda i dr.). Također je utvrđeno da nisu u skladu sa Ustavom FBiH i odredbe člana 6. kojim je bilo onemogućeno polaganje notarskih ispita.

Presudom Ustavnog suda FBiH od 15.05.2019. godine, utvrđeno je da nisu u skladu sa Ustavom FBiH ni određene odredbe: –  Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH kojim je propisano da je za validnost akata društva, potrebnih za upis pravnih lica u registar poslovnog subjekata nadležnog suda, te svih promjena registracija pravnih lica kod suda potrebna forma notarski obrađene isprave;  – Zakona o stvarnim pravima, kojim je propisano da isprave o prenosu prava vlasništva po bilo kom osnovu moraju biti sačinjene u obliku notarski obrađene isprave; – Zakona o zemljišnim knjigama, s kojim je propisano da se upis prava vlasništva može izvršiti samo na osnovu notarsku obrađene isprave; – Odredbe kojim je propisano da se svi pravni poslovi iz oblasti nasljeđivanja (ugovori, izjave, punomoći i dr.) moraju izraditi od strane notara, u formi notarski obrađene isprave; – Porodičnog zakona, kojim je propisano da se bračni ugovor mora sačiniti od strane notara, u formi notarski obrađene isprave.

Stavom 7. ove presude Ustavni sud FBiH donio je prelazno rješenje kojim se daje mogućnost Parlamentu FBiH da u roku 6 mjeseci od dana objavljivanja presude uskladi odredbe zakona koje su utvrđene kao neustavne.

Advokatska/Odvjetnička komora Federacije BiH obavještava javnost: da notarska služba nije mogla izrađivati poslove u obliku notarski obrađene isprave koji se odnose na izradu pravnih poslova iz oblasti stvarnih prava, porodičnih odnosa, pravnih poslova iz oblasti nasljeđivanja i izradu akata o osnivanju pravnih lica koji se odnose na osnivanje i registraciju pravnih lica u registar poslovnih subjekata kod nadležnog suda u FBiH, počev od 20.04.2016. godine kao dana objavljivanja presude; da se protekom roka od 6 mjeseci od dana objavljivanja presude Ustavnog suda FBiH, odnosno od 16.11.2019. godine, više ne mogu primjenjivati odredbe, Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji BiH, Zakona o stvarnim pravima, Zakona o zemljišnim knjigama, Zakona nasljeđivanju u FBiH i Porodičnog zakona FBiH.

Na kraju, Advokatska/Odvjetnička komora FBiH upoznaje i upozorava građane Federacije BiH da bi nastavak izrade ugovora od strane notara u Federaciji BiH, u obliku notarski obrađene isprave iz oblasti stvarnih i imovinskih prava, porodičnih odnosa i nasljeđivanja, kao i izrade akata za registraciju pravnih lica kod nadležnog suda, predstavljao pravno ništav posao, a službene ili ovlaštene osobe koje bi u postupku izrade pravnih poslova, u postupku upisa prava vlasništva ili u postupku upisa promjena u registraciji pravnih lica postupe suprotno presudi Ustavnog suda FBiH i članu 40. i 41. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom FBiH, bile bi krivično odgovorne, a cijeli postupak bi bio nezakonit.

Naglašavamo, da se zakonima koji su dostavljeni od Vlade FBiH u parlamentarnu proceduru, ponovno ne poštuju presude Ustavnog suda FBiH. Predviđa se obaveza notarski obrađene isprave za određene opravdane slučajeve, dok je za sve druge pravne poslove obavezna solemnizacija. Solemnizacija može biti samo na zahtjev stranke u postupku a ne obavezujuća.

Izmjenama i dopunama naprijed navedenih zakona, kako je Vlada dostavila Parlamentu na usvajanje, pored nezakonitosti na koje ukazujemo, ističemo, ponovno se ne poštuju presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

 

ADVOKATSKA/ODVJETNIČKA

KOMORA FBIH

Share